Lubientscha da carrar sin vias communalas

Lubientschas da carrar per vias communalas san vegnir empustadas el spurtegl online ni vegnir retratgas sin vischnaunca duront il temps d'avertura (pér cu la suprastonza ha dau liber las vis la primavera).

Ordeifer il temps d'avertura eis ei era pusseivel da retrer las cartas dil di el Hotel Alpina, Hotel Ucliva, Hotel Postigliun, Volg Vuorz, Volg Andiast e Surselva Info. Niev eisi era pusseivel da pagar la taxa per la carta dil di directamein cul telefonin l'entschatta dallas vias suttamessas alla taxa.

Carta da sesiun = frs. 30.00 (per indigens e persunas cun schischom sil territori da nossa vischnaunca) 
Carta dil di = frs. 10.00 (sa vegnir duvrada duront 3 dis)

La numra digl auto sto adina vegnir indicada.

Per mintga vehichel sto vegnir retratg in'atgna vignetta (frs. 10.00 / frs. 30.00).


Tier la carta