Lubientscha da carrar sin vias communalas


Lubientschas da carrar per vias communalas san vegnir empustadas online ni san vegnir retratgas sin vischnaunca duront il temps d'avertura. Ordeifer il temps d'avertura eis ei era pusseivel da retrer las cartas dil di el Hotel Alpina, Surselva turissem SA, Hotel Ucliva ed el Hotel Postigliun.

Carta da sesiun = frs. 50.00 (mo per indigens ni persunas cun possess en las regiuns pertuccadas)
Carta dil di = frs. 10.00 (sa vegnir duvrada duront 3 dis)

La numra digl auto sto adina vegnir indicada.

Ils dis vegnan mo purtai en dalla vischnaunca, digl Hotel Alpina, Surselva Turissem SA, Hotel Ucliva ni Hotel Postigliun.

 

Lubientscha da carrar ordeifer il territori dil vitg

(Ils vischinadis Andiast e Vuorz suondan)

 

Tier il formular d'empustaziun