Lubientscha da carrar per vias communalas

Lubientscha da carrar per vias communalas

Lubientschas da carrar per vias communalas san vegnir empustadas online ni san vegnir retratgas sin vischnaunca duront il temps d'avertura.

Carta da sesiun = frs. 30.00 (mo per indigens ni persunas cun possess en las regiuns pertuccadas)
Carta dil di = frs. 5.00 (sa vegnir duvrada duront 3 dis)

Sche la carta da carrar vegn tarmessa per posta vegnan aunc frs. 5.00 vitier.

(Ordeifer il temps d'avertura eis ei era pusseivel da retrer las cartas dil di el Hotel Alpina ni tier Surselva turissem SA).

La numra digl auto sto adina vegnir numnada vid il spurtegl.

Ils dis vegnan mo purtai en dalla vischnaunca.

 

Tier il formular d'empustaziun

 

Lubientscha da carrar ordeifer il territori dil vitg

Ils vischinadis Andiast e Vuorz suondan